Kategoria: Tutkimustietoa yleistajuisesti

Haastattelu, Tutkimustietoa yleistajuisesti

Dresdenin levottomat kadut
– mikä motivoi äärioikeistolaisia Itä-Saksassa?

Lokakuussa 2014 Dresdenissä kuhi­si. Ensin kym­me­niä, sit­ten sato­ja ihmi­siä alkoi kokoon­tua joka maa­nan­tai Saksin osa­val­tion pää­kau­pun­gin aukioil­le osoit­ta­maan miel­tään niin kut­sut­tua isla­mi­saa­tio­ta vas­taan. Äärioikeistolaiset Pegida-mie­­le­­no­­soi­­tuk­­set kas­voi­vat pako­lais­krii­sin sii­vit­tä­mi­nä mas­sii­vi­sik­si kokouk­sik­si. Kun puo­lus­tam­me demo­kra­ti­aa, olem­me oikeal­la asial­la – näin ajat­te­le­vat sekä vasem­mis­to­puo­luei­den, oikeis­to­kon­ser­va­tii­vien että äärioi­keis­to­lais­ten kan­nat­ta­jat. Populismin tut­ki­ja Sabine Volk ker­too Särölle äärioi­keis­to­lais­ten ryh­mien suo­sion his­to­rial­li­ses­ta …

Haastattelu, Tutkimustietoa yleistajuisesti

Ääniä, tilaa, tuntemuksia
– kuinka virtuaalitodellisuus muuttaa ajatuksiamme oppimisesta ja tietämisestä

Tietäminen ja oppi­mi­nen eivät tapah­du vain aivois­sa, vaan koko kehos­sa, sanoo tut­ki­ja Rūta Kazlauskaitė. Hän tut­kii par­hail­laan vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den käyt­töä kou­lus­sa ja etsii kei­no­ja, joil­la his­to­rial­li­sia konflik­te­ja voi­tai­siin käsi­tel­lä kou­luo­pe­tuk­ses­sa mah­dol­li­sim­man moni­ta­hoi­ses­ti ja mukaan­sa­tem­paa­vas­ti. Uudet tek­no­lo­giat eivät kui­ten­kaan itses­sään rii­tä, vaan nii­den käyt­töön tar­vi­taan ymmär­rys­tä tie­­teen- ja his­to­rian­fi­lo­so­fias­ta sekä kykyä tun­nis­taa meta­fo­ria. * Mitä ajat­te­let tie­tä­mi­sen …

Artikkeli, Tutkimustietoa yleistajuisesti

Populismin, polarisaation ja tiedon pyörteissä

Kuluvana vuon­na Särö raken­taa uuden sil­lan kult­­tuu­­ri- ja tie­deyh­tei­sö­jen välil­le: tuom­me yhteis­kun­ta­tut­ki­muk­sen uusim­pia tuu­lia koko kan­san hais­tel­ta­vik­si. Sillanrakentamisen tekee mah­dol­li­sek­si yhteis­työ poik­ki­tie­teel­li­sen, kan­sain­vä­li­sen Now-Time Us-Space -hank­keen kans­sa. Koneen Säätiön rahoit­ta­ma pro­jek­ti tut­kii yli­opis­ton­leh­to­ri Emilia Palosen joh­dol­la popu­lis­mia ja yhteis­kun­nal­lis­ten jako­lin­jo­jen kär­jis­ty­mis­tä kes­ki­sen Itä-Euroopan mais­sa: Unkarissa, Tšekissä, Serbiassa, Kosovossa, Romaniassa, Puolassa ja Saksan itä­osis­sa. Haastattelemme popu­lis­miin …