Kategoria: Milé Česko

Milé Česko

Příběh jedné literatury

Literární kri­tič­ka Eva Klíčová poj­me­novává zásadní promě­ny české lite­ra­tu­ry od 19. sto­letí do součas­nos­ti. * Příběh české lite­ra­tu­ry je příbě­hem české spo­leč­nos­ti. Tento příběh je záro­veň vel­mi stře­doev­ropský. Češi jako jeden z mno­ha národů jazy­kově domi­nantně německé Habsburské monarc­hie a pozdě­ji Rakouska-Uherska pos­ta­vi­li v 19. sto­letí své národní sebeuvě­domění na českém jazyce a lite­ra­tuře. Stejně jako vyná­lezci roman­tis­mu, Němci, naš­li …