Kategoria: Milé Česko

Milé Česko

Klasická díla české literatury mezi literární a orální kulturou

Klasické dílo v Evropě dlou­ho zna­me­na­lo dílo odkazující na antické umě­lecké vzo­ry. Evropané, „trpaslíci stojící na rame­nou obrů“ sta­rověké­ho Řecka a Říma, moh­li tyto závazné vzo­ry pouze napo­do­bo­vat, možná rozví­jet, ale určitě ne pře­kračo­vat. Jedním z prvních, kdo toto omezující pojetí „kla­sič­nos­ti“ narušil, byl francouzský autor Charles Perrault se svý­mi Histoires ou Contes du Temps passé nebo­li Les …

Milé Česko

Příběh jedné literatury

Literární kri­tič­ka Eva Klíčová poj­me­novává zásadní promě­ny české lite­ra­tu­ry od 19. sto­letí do součas­nos­ti. * Příběh české lite­ra­tu­ry je příbě­hem české spo­leč­nos­ti. Tento příběh je záro­veň vel­mi stře­doev­ropský. Češi jako jeden z mno­ha národů jazy­kově domi­nantně německé Habsburské monarc­hie a pozdě­ji Rakouska-Uherska pos­ta­vi­li v 19. sto­letí své národní sebeuvě­domění na českém jazyce a lite­ra­tuře. Stejně jako vyná­lezci roman­tis­mu, Němci, naš­li …