Kritiikki

Hitlerin isä oli karsea ukko – ja tavallinen pikkuporvari

Vastikään suo­mek­si jul­kais­tu tie­to­teos pal­jas­taa his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­viä tie­to­ja nat­­si-Saksan dik­taat­to­rin lap­suu­des­ta ja isäs­tä. * Tuskin kenes­tä­kään his­to­rian hen­ki­lös­tä on kir­joi­tet­tu niin pal­jon kuin Adolf Hitleristä. Pelkästään vii­meis­ten 12 vuo­den aika­na hänes­tä on ilmes­ty­nyt suo­mek­si kol­me elä­mä­ker­taa. Voidaan siis perus­tel­lus­ti kysyä, mitä uut­ta aihees­ta voi enää sanoa. Elämäkertoja on kir­joi­tet­tu myös muun muas­sa Hitlerin äidis­tä, sisa­ris­ta, …

Essee, Suomennos

Saksan epätieteellinen koronastrategia

Hallituksen koro­na­po­liit­ti­seen lin­jaan kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­via tut­ki­joi­ta on Saksassa irti­sa­not­tu, lei­mat­tu ja vai­en­net­tu. Kärkipoliitikot väit­tä­vät tiu­kan koro­na­ku­rin perus­tu­van ”oike­aan tie­tee­seen”, jät­täen huo­miot­ta epi­de­mio­lo­gi­seen näyt­töön perus­tu­vat tut­ki­muk­set eri inter­ven­tioi­den tehos­ta. Tilanne on absur­diu­des­saan uhka demo­kra­tial­le, esit­tää talous­p­sy­ko­lo­gian pro­fes­so­ri Oliver Hirsch hel­mi­kuus­sa 2022 Särölle kir­joit­ta­mas­saan essees­sä, jos­sa avaa myös oman kriit­ti­syy­ten­sä taus­to­ja. (Suomennos: Anne Kilpi) Menin tam­mi­kuun 7. päi­vän aamu­na 2022 …

Essee, Suomennos

Kysymyksiä Vladimir Putinista

Puolalainen kir­jai­li­ja Radosław Wiśniewski esit­tää olen­nai­sia kysy­myk­siä Venäjän pre­si­den­tis­tä essees­sään, joka on kir­joi­tet­tu Krimin mie­hi­tyk­sen jäl­keen ja jul­kais­tu ensi ker­ran Wiśniewskin essee­teok­ses­sa vuon­na 2018. Esseen on puo­las­ta suo­men­ta­nut Tapani Kärk­käi­nen. Kirjoittajan ja suo­men­ta­jan pyyn­nös­tä Särö lah­joit­taa teki­jä­noi­keus­kor­vauk­sen ja kään­nös­palk­kion Ukrainalaisten yhdis­tys Suomessa ry:lle. Olisiko Vladimir Putin otta­nut mie­luum­min vas­taan Nobelin rau­han­pal­kin­non vai­ko Kungfutsen pal­kin­non rau­han edis­tä­mi­ses­tä Suuren Kiinan filo­so­fian hen­ges­sä? Ja kun hän …

Arkisto, Essee

Osip Mandelstam
– ilmojen runoilija eksyi taivaaseen

Neuvostohallintoon tur­hau­tu­nee­na ja pel­kää­mään kyl­läs­ty­nee­nä Osip Mandelstam kir­joit­ti pilk­ka­ru­no­ja Stalinista. Kirjoitukset joh­ti­vat runoi­li­jan kar­ko­tuk­seen ja köy­hyy­teen, mut­ta samal­la hänes­tä tuli kuo­le­ma­ton, kir­joit­taa esseis­ti Vladimir Jermakov. Alun perin Särön nume­ros­sa 45 jul­kais­tun esseen on suo­men­ta­nut Marja-Leena Mikkola. Jos runoi­li­ja Osip Mandelstamin elä­män ääri­vii­vat mer­kit­täi­siin Euraasian kar­tal­le, tulos muis­tut­tai­si suun­ta­vais­ton­sa menet­tä­neen muut­to­lin­nun reit­tiä. Oliko hän kier­to­lai­nen? Niin …

Kolumni

Vastuullinen kuluttaminen on humpuukia

Ympäristön ja ihmi­soi­keuk­sien kun­nioi­tus ei voi olla vain kulut­ta­jien val­veu­tu­nei­suu­den ja hyvän­tah­toi­suu­den varas­sa, kir­joit­taa ilmas­to­jour­na­lis­miin eri­kois­tu­nut toi­mit­ta­ja Riikka Suominen. Vastuullinen valin­ta eko­te­ko­na ei tar­koi­ta mitään, kos­ka se voi tar­koit­taa mitä vain. Vastuullisuudelle ei nimit­täin ole yri­tys­maa­il­mas­sa tai kau­pan hyl­lyl­lä vaih­toeh­toa. Yhdessäkään elä­ke­va­kuu­tuk­ses­sa tai suk­ka­housu­pa­ke­tis­sa ei ker­ro­ta, että tämä on se vas­tuu­ton valin­ta. Siinä tapauk­ses­sa vas­tuut­to­muus …

Kritiikki

Pimeän lähettiläs

Silmiä avaa­va uutuus­kir­ja ker­too, kuin­ka ala­ti lisään­ty­vä kei­no­va­lo hor­jut­taa eko­sys­tee­miäm­me. Olen vuo­si­kym­me­nien ajan pitä­nyt itseä­ni valon lap­se­na. Mikään ei ilah­du­ta minua niin kuin aurin­ko, eri­tyi­ses­ti pit­kän syn­kän vuo­den­ajan jäl­kei­nen kevä­tau­rin­ko. Iltaisin koto­na­ni pidän täy­den valais­tuk­sen pääl­lä niis­sä huo­neis­sa, jois­sa eni­ten lii­kun ja toi­min, ja yöl­lä autoil­les­sa­ni kun­nol­la  valais­tut tie­o­suu­det ovat muka­vim­pia. Tämä ei joh­du pimeän …

Essee

Putinin hulluudesta

Vladimir Putinin toi­mis­sa näkyy Venäjän eri­tyi­syyt­tä koros­ta­van myy­tin pimeä puo­li, kir­joit­taa venä­läis­tä kir­jal­li­suut­ta kus­tan­ta­nut ja suo­men­ta­nut Tuukka Sandström. Hyökkäys Ukrainaan voi hor­jut­taa Putinin val­taa, mut­ta his­to­rian valos­sa on varau­dut­ta­va myös tota­li­ta­ris­min paluuseen. Tätä kir­joit­taes­sa­ni olen istu­nut tie­to­ko­nee­ni ääres­sä kak­si päi­vää ja seu­ran­nut mil­tei kes­key­tyk­set­tä Venäjän Ukrainan-invaa­­sion ete­ne­mis­tä. Tunti tun­nil­ta, minuut­ti minuu­til­ta. Olen seu­ran­nut län­si­mai­sia ja …

Pääkirjoitus

Sata vuotta, tuhat vuotta

Pääkirjoitus on jul­kais­tu Särön nume­ros­sa Karkotettujen kir­joi­tuk­sia (nro 45) hel­mi­kuus­sa 2022. Ensi sil­mäyk­sel­lä käsil­lä ole­va Särö vai­kut­ta­nee syn­käl­tä. Mutta luki­jan eläy­ty­mi­sen myö­tä kuva voi muut­tua: saam­me tie­tää, että Siperiaan kar­ko­tet­tu, sit­tem­min jouk­ko­hau­taan vie­ri­tet­ty runoi­li­ja aikoo pudot­taa käsiim­me höy­he­nen. Kun tar­tum­me sii­hen, meil­le tapah­tuu ihme, ja hänel­le palau­tuu se, min­kä elä­mä jäi hänel­le vel­kaa. Mutta kos­ka …

Essee, Kritiikki

Uiguurit Kiinan valvontakoneiston silmätikkuina

Länsi-Kiinan Xinjiangin maa­kun­nas­sa isla­mi­nus­koi­sen uiguu­ri­kan­san teko­ja, sano­ja ja aja­tuk­sia kont­rol­loi­daan huip­pu­tek­no­lo­gi­sen jär­jes­tel­män avul­la. Epäilyttäviksi luo­ki­tel­tu­ja kan­sa­lai­sia lähe­te­tään psy­ko­lo­gi­sil­le kes­ki­tys­lei­reil­le. Uutuuskirja osoit­taa län­si­mais­ten­kin suu­ry­ri­tys­ten hyö­ty­vän uiguu­rien sor­ros­ta, jol­le lähim­mät ver­taus­koh­dat löy­ty­vät tie­teis­kir­jal­li­suu­des­ta. Aasiaan kes­kit­ty­neen tut­ki­van jour­na­lis­tin ja talous­toi­mit­ta­jan Geoffrey Cainin teos­ta Totaalinen polii­si­val­tio (suom. Riina Vuokko, Atena 2022) lukies­sa yksi asia käy hyvin pian sel­väk­si: mitä …