Ajankohtaista

15.4.2020:

Särön verk­ko­kaup­pa on avat­tu. Sieltä löy­ty­vät edul­li­seen hin­taan uudet ja van­hem­mat irto­nu­me­rot sekä laa­duk­kaat, yksi­löl­li­set Blank Berlin Books -muis­ti­kir­jat. Tilauksiin lisä­tään kiin­teä 5 euron toi­mi­tus­mak­su; yli 50 euron arvoi­set tilauk­set toi­mi­te­taan pos­ti­mak­sut­ta.

9.12.2019:

Koneen Säätiön Särölle myön­tä­mä neli­vuo­ti­nen avus­tus mah­dol­lis­taa myös Verkko-Särön jul­kai­su­toi­min­nan moni­puo­lis­ta­mi­sen, laa­jen­ta­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen. Suurkiitos!

9.10.2019:

Wihurin rahas­ton myön­tä­män avus­tuk­sen tur­vin Verkko-Särössä jul­kais­taan vuo­si­na 2019 – 2020 entis­tä enem­män tie­to­kir­ja­kri­tiik­ke­jä uusis­ta, laa­duk­kais­ta tie­to­teok­sis­ta. Särö kiit­tää avus­tuk­ses­ta!