Kirjoittajalta Oliver Hirsch

Essee, Suomennos

Saksan epätieteellinen koronastrategia

Hallituksen koro­na­po­liit­ti­seen lin­jaan kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­via tut­ki­joi­ta on Saksassa irti­sa­not­tu, lei­mat­tu ja vai­en­net­tu. Kärkipoliitikot väit­tä­vät tiu­kan koro­na­ku­rin perus­tu­van ”oike­aan tie­tee­seen”, jät­täen huo­miot­ta epi­de­mio­lo­gi­seen näyt­töön perus­tu­vat tut­ki­muk­set eri inter­ven­tioi­den tehos­ta. Tilanne on absur­diu­des­saan uhka demo­kra­tial­le, esit­tää talous­p­sy­ko­lo­gian pro­fes­so­ri Oliver Hirsch hel­mi­kuus­sa 2022 Särölle kir­joit­ta­mas­saan essees­sä, jos­sa avaa myös oman kriit­ti­syy­ten­sä taus­to­ja. (Suomennos: Anne Kilpi) Menin tam­mi­kuun 7. päi­vän aamu­na 2022 …

Essee

Mielenhallinnan, mielenmurhan ja aivopesun psykologia

Miltä näyt­tää ja tun­tuu tota­li­ta­ris­mi? Millaisia piir­tei­tä voi­daan pitää sen ensim­mäi­si­nä varoi­tus­merk­kei­nä?  Psykoanalyytikko Joost Meerloon mukaan myös demo­kraat­ti­sis­sa, vapais­sa yhteis­kun­nis­sa on mah­dol­lis­ta ajau­tua huo­maa­mat­ta tota­li­ta­ris­ti­seen ajat­te­luun. Talouspsykologian pro­fes­so­ri Oliver Hirsch esit­te­lee Meerloon aja­tuk­sia essees­sään, joka on jul­kais­tu ensi ker­ran sak­sa­lai­ses­sa Club der kla­ren Worte -verk­ko­jul­kai­sus­sa 4.1.2021. Suomennos: Anne Kilpi. Joost Meerloo (1903−1976), alan­ko­maa­lai­nen lää­kä­ri ja psy­koa­na­lyy­tik­ko, …