Kirjoittajalta Petr Janeček

Milé Česko

Klasická díla české literatury mezi literární a orální kulturou

Klasické dílo v Evropě dlou­ho zna­me­na­lo dílo odkazující na antické umě­lecké vzo­ry. Evropané, „trpaslíci stojící na rame­nou obrů“ sta­rověké­ho Řecka a Říma, moh­li tyto závazné vzo­ry pouze napo­do­bo­vat, možná rozví­jet, ale určitě ne pře­kračo­vat. Jedním z prvních, kdo toto omezující pojetí „kla­sič­nos­ti“ narušil, byl francouzský autor Charles Perrault se svý­mi Histoires ou Contes du Temps passé nebo­li Les …

Arkisto, Essee

Tšekkiläisen kirjallisuuden klassikkoteokset kirjallisen ja suullisen kulttuurin välimailla

Mikä tekee kir­jas­ta klas­si­kon? Mitkä teok­set muo­dos­ta­vat Tšekin kult­tuu­rin kivi­ja­lan? Prahan Kaarlen yli­opis­ton etno­lo­gi ja folklo­ris­ti Petr Janečekin essee on jul­kais­tu ensi ker­ran Särön nume­ros­sa Rakas Tšekki / Milé Česko (nro 35 – 36) osa­na euroop­pa­lais­ta klas­sik­ko­kir­jal­li­suut­ta käsit­te­le­vää essee­ko­ko­nai­suut­ta. Esseen on suo­men­ta­nut Elli Kulmala. * Klassinen kir­jal­li­nen teos tar­koit­ti Euroopassa pit­kän aikaa antii­kin tai­tee­seen poh­jaa­vaa teos­ta. Eurooppalaiset, …