Kirjoittajalta Radosław Wiśniewski

Essee, Suomennos

Kysymyksiä Vladimir Putinista

Puolalainen kir­jai­li­ja Radosław Wiśniewski esit­tää olen­nai­sia kysy­myk­siä Venäjän pre­si­den­tis­tä essees­sään, joka on kir­joi­tet­tu Krimin mie­hi­tyk­sen jäl­keen ja jul­kais­tu ensi ker­ran Wiśniewskin essee­teok­ses­sa vuon­na 2018. Esseen on puo­las­ta suo­men­ta­nut Tapani Kärk­käi­nen. Kirjoittajan ja suo­men­ta­jan pyyn­nös­tä Särö lah­joit­taa teki­jä­noi­keus­kor­vauk­sen ja kään­nös­palk­kion Ukrainalaisten yhdis­tys Suomessa ry:lle. Olisiko Vladimir Putin otta­nut mie­luum­min vas­taan Nobelin rau­han­pal­kin­non vai­ko Kungfutsen pal­kin­non rau­han edis­tä­mi­ses­tä Suuren Kiinan filo­so­fian hen­ges­sä? Ja kun hän …