Essee, Suomennos

Kysymyksiä Vladimir Putinista

Puolalainen kir­jai­li­ja Radosław Wiśniewski esit­tää olen­nai­sia kysy­myk­siä Venäjän pre­si­den­tis­tä essees­sään, joka on kir­joi­tet­tu Krimin mie­hi­tyk­sen jäl­keen ja jul­kais­tu ensi ker­ran Wiśniewskin essee­teok­ses­sa vuon­na 2018. Esseen on puo­las­ta suo­men­ta­nut Tapani Kärk­käi­nen.

Kirjoittajan ja suo­men­ta­jan pyyn­nös­tä Särö lah­joit­taa teki­jä­noi­keus­kor­vauk­sen ja kään­nös­palk­kion Ukrainalaisten yhdis­tys Suomessa ry:lle.

Olisi­ko Vladimir Putin otta­nut mie­luum­min vas­taan Nobelin rau­han­pal­kin­non vai­ko Kungfutsen pal­kin­non rau­han edis­tä­mi­ses­tä Suuren Kiinan filo­so­fian hen­ges­sä? Ja kun hän otti vas­taan Kungfutsen rau­han­pal­kin­non vuon­na 2011, oli­ko hän jo laa­ti­nut Ukrainan rau­han­so­pi­muk­sen, vaik­kei ollut vie­lä edes aloit­ta­nut sotaa Ukrainassa? Onko Vladimir Putin oikeas­ti sano­nut, että Ukrainan nyky­ti­lan­ne muis­tut­taa tois­ta maa­il­man­so­taa? Jos sanoi, niin muis­taa­ko hän sen, mil­lais­ta toi­ses­sa maa­il­man­so­das­sa oli, kir­jois­ta vai­ko omas­ta koke­muk­ses­ta? Jos hän muis­taa sen omas­ta koke­muk­ses­ta ja on itse koke­nut toi­sen maa­il­man­so­dan tapah­tu­mat, tar­koit­taa­ko se, että Vladimir Putin on kuo­le­ma­ton? Ehkä hän sii­nä tapauk­ses­sa onkin vam­pyy­ri ja elää verel­lä? Entä kenen ver­ta hän mie­lui­ten naut­tii? Ja pitää­kö hänen imeä ver­ta vai riit­tää­kö pelk­kä vuo­da­te­tun veren kat­se­le­mi­nen? Tai ehkä­pä riit­tää pelk­kä aja­tus, se että hän sanoo: ”Hoitakaa nyt lopul­ta­kin se Politkovskaja”, niin veren tuok­su alkaa lei­jail­la ilmas­sa. Tai ehkä­pä Vladimir Putin ei itse ole­kaan ikui­nen, vaan hänes­sä vain hen­ki­löi­tyy jota­kin ikuis­ta? Kuten vaik­ka­pa Venäjän kan­san sie­lu? Jos on ole­mas­sa jota­kin sel­lais­ta kuin Venäjän ikui­nen sie­lu, niin mis­sä se oli sil­loin, kun Venäjää ei vie­lä ollut? Tietääkö Vladimir Putin, mitä ikui­suus tar­koit­taa? Sillä kun hän kaap­pa­si Krimin Ukrainalta, hän sanoi, että Krim on ollut ikui­ses­ti venä­läi­nen, kun taas tosia­sias­sa tsaa­rin Venäjä val­loit­ti sen vas­ta 1700-luvul­la ja sitä ennen siel­lä oli­vat olleet tataa­re­ja ja vie­lä aikai­sem­min kreik­ka­lai­sia, arme­nia­lai­sia, kasaa­re­ja, turk­ki­lai­sia, kumaa­ne­ja, sar­maat­te­ja, skyyt­te­jä, kim­me­ria­lai­sia, tau­re­ja, alaa­ne­ja ja goot­te­ja. Jos ikui­suus alkaa 1700-luvun lopus­sa, niin ehkä­pä myös tsaa­rin armei­jan tuo­hon aikaan val­taa­ma Varsovakin on ikui­ses­ti venä­läi­nen? Ehkä kaik­ki pai­kat, joi­hin joku venä­läi­nen soti­las on jos­kus astu­nut, on ikui­ses­ti venä­läi­nen ja vain siten kyke­nee yli­pää­tään pää­se­mään osal­li­sek­si ikui­suu­des­ta ‒ yhdis­tä­mäl­lä sen, mikä on tämän­puo­leis­ta, alku­ko­tiin, yhden ja jaka­mat­to­man venä­läi­sen sie­lun koh­tuun, vaik­ka sit­ten pitäi­si tap­paa? Onko siis Vladimir Putin ikui­sen venä­läi­sen sie­lun täy­del­li­sin ruu­miil­lis­tu­ma? Siksikö yhdek­sän­kym­men­tä pro­sent­tia venä­läi­sis­tä kan­nat­taa hän­tä? Kuinka iso osa sak­sa­lai­sis­ta kan­nat­ti­kaan Hitleriä? Entä kuin­ka monet kii­na­lai­set kan­nat­ti­vat Mao Zedongia? Kuinka monet korea­lai­set kan­nat­ta­vat Kim Jong-unia? Saksalaiset kan­nat­ti­vat Hitleriä, kos­ka he sai­vat rahaa, työ­tä, tyk­ke­jä ja voi­ta sekä lupauk­sen Lebensraumista idäs­sä. Mistä hyväs­tä venä­läi­set kan­nat­ta­vat Putinia? Tuotetaanko Venäjällä muu­ta­kin kuin pans­sa­ri­vau­nu­ja, raket­te­ja, raa­ka­öl­jyä, vot­kaa ja kaa­sua? Ja mitä venä­läi­nen oikeas­ti tar­vit­see ollak­seen onnel­li­nen? Onko sil­lä val­lan­pi­tä­jien kan­nal­ta mitään mer­ki­tys­tä? Ovatko kaik­ki venä­läi­set onnel­li­sia Putinin val­lan alla? Ja jos on sel­lai­sia, jot­ka eivät ole onnel­li­sia, kuten vaik­ka­pa sota­har­joi­tuk­sis­sa tai Ukrainassa kuo­le­vien varus­mies­ten äidit, niin ovat­ko he oikeas­ti onnet­to­mia vai eivät­kö he vain ymmär­rä omaa onne­aan, joka on tie­dos­tet­tua onnet­to­muut­ta isom­man asian, kuten venä­läi­sen sie­lun, täh­den? Riittääkö venä­läi­sen onneen se, että soti­laat hänen nimis­sään tap­pa­vat vihol­li­sia? Tai ehkä­pä taval­li­set venä­läi­set kan­nat­ta­vat­kin kaik­ki Putinia ja kiit­tä­vät hän­tä sii­tä mah­ta­vas­ta erek­tios­ta, jon­ka kan­sal­li­nen yhteen­kuu­lu­vuu­den tun­ne saa aikaan? Kokeeko Vladimir Putin ole­van­sa tämän erek­tion aiheut­ta­ja? Ja miten Putin tuon erek­tion tek­ni­ses­ti ottaen saa aikaan? Millä ja mitä vas­ten hie­ro­mal­la? Saako hän itse erek­tioi­ta? Ja mil­loin? Silloinko, kun hän puhuu intoa puh­ku­val­le väki­jou­kol­le? Hitler nimit­täin sai. Ja samoin Napoleon Bonaparte lähet­täes­sään kaar­ti­lai­sia kuo­le­maan. Ehkäpä Putin itse on kan­sa­kun­nan käve­le­vä erek­tio? Sillä jos Putinin erek­tios­ta kysyy nai­sil­ta Moskovan kaduil­la, he hihit­tä­vät eivät­kä osaa sanoa, mik­si niin teke­vät. Aivan kuin oli­si­vat rakas­tu­nei­ta. Tai nolos­tu­nei­ta tai häpeis­sään. Rakastunut ihmi­nen tie­tää ole­van­sa rakas­tu­nut, mut­ta ei tie­dä, mik­si on rakas­tu­nut. Ja jos on häpeis­sään, sen­kin tie­tää. Siksikö venä­läi­set nai­set, var­sin­kin ne, jot­ka eivät kuu­lu Beslanin äitien jär­jes­töön tai Venäjän soti­lai­den äitien komi­te­aan, antoi­vat niin kepeäs­ti Putinille anteek­si sen, että hän vaih­toi vai­mon­sa kil­pa­voi­mis­te­li­jaan? Tarkoittaako se, että jokai­sel­la Venäjän äidil­lä on mah­dol­li­suus saa­da Putinin penis­tä? Paitsi niil­lä, jot­ka kuu­lu­vat Venäjän soti­lai­den äitei­hin? Onko Vladimir Putin val­mis vas­taa­maan yksi­löl­li­sel­lä erek­tiol­la tähän Venäjän nais­ten kol­lek­tii­vi­seen rak­kau­teen? Pelaako Vladimir sota­pe­le­jä tie­to­ko­neel­la? Ettei hän vain sekoi­ta nii­tä todel­li­suu­teen? Ja jos sekoit­taa, niin ehkä­pä Ukrainan satel­liit­ti­ku­vis­sa näkyy kuin näkyy­kin Venäjän jouk­ko­ja, mut­ta ne ovat pää­ty­neet sin­ne vahin­gos­sa, kos­ka Vladimir Putin luu­li pelaa­van­sa Panzer General 3:ta? Eikö Vladimir Putin ole­kin sano­nut että venä­läi­set ja ukrai­na­lai­set ovat peri­aat­tees­sa yksi kan­sa, joten eihän hei­dän pitäi­si ampua toi­si­aan? Eivätkö ukrai­na­lai­set siis tie­dä, että he ovat peri­aat­tees­sa venä­läi­siä? Entä mit­kä muut­kin kan­sat ovat venä­läi­siä? Tietävätkö ne sen? Ja jos eivät tie­dä, niin saa­vat­ko ne jos­kus tie­tää? Millä taval­la tämä hyvä sano­ma heil­le julis­te­taan? Ovatko kaik­ki tie­dos­ta­mat­taan venä­läi­siä? Ja entä jos joku kiis­tää ole­van­sa venä­läi­nen, tulee­ko hänet paran­taa? Vähän niin kuin tulee paran­taa Venäjän soti­lai­den äidit Venäjän soti­lai­den äitien komi­teas­sa? Perustetaanko sai­raa­loi­ta, jois­sa paran­ne­taan venä­läi­syyt­tään tie­dos­ta­mat­to­mat ihmi­set sii­tä, ettei­vät he tun­ne ole­van­sa venä­läi­siä, niin kuin Neuvostoliitossa paran­net­tiin ne, jot­ka sai­ras­ti­vat vas­ta­val­lan­ku­mouk­sel­lis­ta para­noi­aa, eli eivät pitä­neet neu­vos­to­jär­jes­tel­mää maa­il­man par­haa­na yhteis­kun­ta­jär­jes­tel­mä­nä? Ja jos ukrai­na­lai­set eivät vie­lä ymmär­rä ole­van­sa osa Venäjän kan­saa, saa­ko hei­tä ampua? Kenen on lupa ampua hei­tä? Kuinka pal­jon hei­tä pitää ja saa ampua? Ja onko siis lupa ampua mui­ta­kin venä­läi­syyt­tään tie­dos­ta­mat­to­mia, kei­tä iki­nä he itse väit­tä­vät­kään ole­van­sa, sano­taan vaik­ka male­sia­lai­sia tai austra­lia­lai­sia? Olivatko len­to MH17:n kak­si­sa­taayh­dek­sän­kym­men­tä­kah­dek­san mat­kus­ta­jaa niin ikään nii­tä, jot­ka eivät tie­dos­ta­neet venä­läi­syyt­tään ja hei­dän oli sen takia kuol­ta­va? Eikö ole mie­len­kiin­toi­nen sat­tu­ma, että kuol­leet oli­vat loma­mat­kal­la ja hei­dät ampui ryh­mä lomal­la ollei­ta venä­läi­siä soti­lai­ta? Sillä joku­han ehti myön­tää, että venä­läi­siä soti­lai­ta oli sii­hen aikaan Ukrainassa, mut­ta he oli­vat vapaa­eh­toi­sia ja lomal­la. Ehkäpä Katynin mur­hiin­kin[1] syyl­li­siä oli­vat sit­ten­kin sak­sa­lai­set? Tai ehkä­pä puo­la­lai­set upsee­rit läh­ti­vät van­ki­lei­reis­tään kuin Justyna Kowalczyk[2] ikään suk­sil­la eikä hei­tä enää sen jäl­keen näh­nyt kukaan, sil­lä kun he oli­vat hajaan­tu­neet, kukaan ei enää pys­ty­nyt pysäyt­tä­mään hei­tä? Aivan niin kuin kukaan ei näh­nyt isoi­soi­sää­ni Franciszekia eikä kukaan tie­dä, mis­sä hänen hau­tan­sa on. Samalla lail­la kukaan ei tie­dä, mil­tä val­tao­sa holo­do­mo­rin[3] uhreis­ta Ukrainassa näyt­ti. Kukaan ei tie­dä, mil­lai­set oli­vat hei­dän sil­män­sä, eikä sitä, mit­kä oli­vat hei­dän vii­mei­set sanan­sa. Tai ehkä­pä Gareth Jones näki hei­dät, sil­lä hän mat­kus­ti omil­la rahoil­laan Moskovaan ja nousi siel­lä Harkovan-junaan ja näki ja kir­joit­ti totuu­den kuu­den mil­joo­nan ukrai­na­lai­sen näl­kä­kuo­le­mas­ta. Miksi Gareth Jones ei ole saa­nut muis­to­merk­kiä Kiovaan, Harkovaan tai Donetskiin? Ja mik­si hän ei ole saa­nut, edes post mor­tum, Pulitzer-pal­kin­toa, vaik­ka sel­lai­nen hyö­dyl­li­nen idioot­ti kuin Walter Duranty[4] sai? Tai edes Kungfutsen rau­han­pal­kin­toa? Onko kuu­den mil­joo­nan ihmi­sen tap­pa­mi­nen aina rikos? Jos on, niin mik­si kaik­ki tie­tä­vät holo­kaus­tin, mut­ta ani har­va on kuul­lut holo­do­mo­ris­ta? Tarkoittaako se, että mitään holo­do­mo­ria ei ollut, vaan oli vain häi­riöi­tä vil­jan ja mui­den maa­ta­lous­tuot­tei­den saa­ta­vuu­des­sa? Jos Ukrainan holo­do­mor kui­ten­kin tapah­tui oikeas­ti, onko mitään ihmeel­lis­tä sii­nä, että Suuren ja Pyhän Isänmaallisen sodan[5] aika­na Ukrainassa muo­dos­te­tut sota­jou­kot kato­si­vat kar­toil­ta heti jou­dut­tu­aan ensi kos­ke­tuk­siin Wehrmachtin kans­sa? Olisiko voi­nut olla kyse soti­las­kar­ku­ruu­des­ta, jois­ta ei vain ole puhut­tu sen takia, että puna-armei­ja­han ei rais­kaa, ei tun­ne soti­las­kar­ku­ruut­ta eikä mur­haa? Entä mil­loin toi­nen maa­il­man­so­ta Putinin mie­les­tä alkoi? Alkoiko se 1. syys­kuu­ta 1939, kun ensim­mäi­set sak­sa­lai­set pom­mit puto­si­vat Westerplatten puo­la­lai­seen varus­kun­taan Danzigin edus­tal­la? Vaiko 17. syys­kuu­ta, kun puna-armei­ja hyök­kä­si Puolaan, joka tais­te­li sak­sa­lai­sia vas­taan? Vaiko mar­ras­kuus­sa 1939, kun puna-armei­ja hyök­kä­si yksin jää­neen Suomen kimp­puun ja tuhan­net huo­nos­ti joh­de­tut venä­läi­set kaa­tui­vat eivät­kä osoit­tau­tu­neet lain­kaan niin karais­tu­neik­si kuin legen­dois­sa oli väi­tet­ty? Vaiko kesäl­lä 1940, kun puna-armei­ja val­ta­si Latvian, Viron ja Liettuan, jois­ta vii­mek­si mai­nit­tu oli jo otta­nut Stalinilta lah­jak­si Vilnan ja pää­ty­nyt Stalinin per­seen­nuo­li­jak­si ‒ sen sijaan että ei oli­si otta­nut, mut­ta oli­si säi­lyt­tä­nyt kun­nian­sa?[6] Ja kun nyt Stalin tuli puheek­si, niin onko tot­ta, että Vladimir Putinin isoi­sä oli Stalinin kok­ki ja Rasputinin ja Leninin enti­nen kok­ki? Mitä isoi­sä ker­toi pik­ku Volodjalle työs­tään? Kenestä työ­nan­ta­jas­taan hän oli pitä­nyt eni­ten? Onko tot­ta, että kou­lus­sa opet­ta­jat oli­vat näh­neet pik­ku Volodjassa joko tule­van salai­sen polii­sin agen­tin tai tule­van rois­ton? Ja eikö oikeas­taan kum­pi­kin näky ole toteu­tu­nut? Entä mis­sä Putin muu­ten syö? Mistä kau­pois­ta hän hank­kii vaat­teen­sa, mis­sä hän tekee ruo­kaos­tok­sen­sa ja muut tär­keät han­kin­tan­sa? Voiko samois­ta kau­pois­ta ostaa T-90-pans­sa­ri­vau­nu­ja, jois­sa on reak­tii­vi­pans­sa­ri? Tai itse­ve­tä­väl­lä lave­til­la liik­ku­via pans­sa­ri­hau­pit­se­ja? Tai Buk-ohjuk­sia? Kun kat­se­li tele­vi­sios­ta Donetskin spon­taa­nia lii­ke­kan­nal­le­pa­noa, siel­lä­hän vih­reil­lä pie­nil­lä mie­hil­lä oli kaik­ki varus­teet jo val­mii­na ja Vladimir Putin ker­toi meil­le, että nii­tä uni­vor­mu­ja ja asei­ta voi ostaa mis­tä tahan­sa kau­pas­ta. Ja onko tot­ta, että kun Putin ei vie­lä ollut koko Venäjän penis vaan vas­ta kau­pun­gin­joh­ta­ja, hän läh­ti ovet pauk­kuen viral­li­ses­ta juh­la­ti­lai­suu­des­ta vain sik­si, että Latvian pre­si­dent­ti oli sano­nut, että onpa muka­vaa tava­ta vapai­den kan­so­jen kes­ken neu­vos­to­mie­hi­tyk­sen jäl­keen? Eli että kysees­sä ei ollut mie­hi­tys ja puna-armei­ja ei rais­kaa? Tarkoittaako se, että taas tulee sota? Se on mah­do­ton­ta.


Radosław Wiśniewski on Wrocławis­sa asu­va puo­la­lai­nen kir­jai­li­ja ja some-vai­kut­ta­ja. Hänen essee­kir­jan­sa Kwestionariusz puti­nows­ki i inne medy­tac­je w cza­sach postpraw­dy (Kysymyksiä Putinille ja mui­ta miet­tei­tä totuu­den jäl­kei­sel­tä ajal­ta) on kir­joi­tet­tu Krimin mie­hi­tyk­sen jäl­keen ja jul­kais­tu vuon­na 2018.


[1] Stalin mur­haut­ti kevääl­lä 1940 kaik­ki­aan 21 768 puo­la­lais­ta upsee­ria, opet­ta­jaa, polii­sia ja vir­ka­mies­tä, jot­ka oli­vat jää­neet Neuvostoliiton käsiin sen jäl­keen, kun maa oli 17.9.1939 mie­hit­tä­nyt Puolan itä­osat. Joukkomurhat teh­tiin met­sis­sä tai NKVD:n van­ki­lois­sa, ja uhrit hau­dat­tiin Katyniin (n. 4 400 uhria), Mednojeen (6 300) ja Pjatyhatkyyn Harkovan lähel­lä (3 700). Lisäksi van­ke­ja sur­mat­tiin mm. Kiovassa (3 500) ja Minskissä (3 900). Neuvostoliitto syyt­ti mur­his­ta Saksaa, kun sak­sa­lai­set löy­si­vät Katynin jouk­ko­hau­dat vuon­na 1943.

[2] Justyna Kowalczyk (s. 1983) on puo­la­lai­nen hiih­don olym­pia­voit­ta­ja, maa­il­man­mes­ta­ri ja maa­il­mancu­pin koko­nais­kil­pai­lun voit­ta­ja.

[3] Holodomor on ukrai­nan­kie­li­nen nimi­tys Stalinin toteut­ta­mal­le kan­san­mur­hal­le neu­vos­to-Ukrainassa vuo­si­na 1932‒1933. Tahallaan aiheu­te­tus­sa nälän­hä­däs­sä kuo­li eri arvioi­den mukaan 3‒14 mil­joo­naa ukrai­na­lais­ta.

[4] Walter Duranty (1884‒1957) oli englan­ti­lais-ame­rik­ka­lai­nen toi­mit­ta­ja, joka kir­joit­ti The New York Timesiin repor­taa­se­ja Neuvostoliitosta vuo­si­na 1922‒1936. Hän sai arvos­te­tun Pulitzer-pal­kin­non vuon­na 1932. Hän kiis­ti kir­joi­tuk­sis­saan holo­do­mo­rin ole­mas­sao­lon.

[5] Suuri isän­maal­li­nen sota on Neuvostoliitossa ja sit­tem­min Venäjällä käy­tet­ty nimi Neuvostoliiton sodas­ta nat­si-Saksaa vas­taan vuo­si­na 1941‒1945.

[6] Neuvostoliitto luo­vut­ti Puolaan kuu­lu­neen Vilnan Liettualle sen jäl­keen, kun oli mie­hit­tä­nyt Puolan itä­osat syys­kuus­sa 1939. Seuraavana vuon­na Neuvostoliitto mie­hit­ti Liettuan ja liit­ti sen itseen­sä.