Kirjoittajalta Jani Saxell

Essee, Kritiikki

Uiguurit Kiinan valvontakoneiston silmätikkuina

Länsi-Kiinan Xinjiangin maa­kun­nas­sa isla­mi­nus­koi­sen uiguu­ri­kan­san teko­ja, sano­ja ja aja­tuk­sia kont­rol­loi­daan huip­pu­tek­no­lo­gi­sen jär­jes­tel­män avul­la. Epäilyttäviksi luo­ki­tel­tu­ja kan­sa­lai­sia lähe­te­tään psy­ko­lo­gi­sil­le kes­ki­tys­lei­reil­le. Uutuuskirja osoit­taa län­si­mais­ten­kin suu­ry­ri­tys­ten hyö­ty­vän uiguu­rien sor­ros­ta, jol­le lähim­mät ver­taus­koh­dat löy­ty­vät tie­teis­kir­jal­li­suu­des­ta. Aasiaan kes­kit­ty­neen tut­ki­van jour­na­lis­tin ja talous­toi­mit­ta­jan Geoffrey Cainin teos­ta Totaalinen polii­si­val­tio (suom. Riina Vuokko, Atena 2022) lukies­sa yksi asia käy hyvin pian sel­väk­si: mitä …

Essee, Vieraskynä

Kuinka tehdä Ray Bradburysta jälleen fiktiota?

Näin toi­mii mei­dän aikam­me sen­suu­ri. Ei pelä­tä enää isoa­vel­jeä, vaan kaik­ki­val­tias­ta kulut­ta­jaa.” Ray Bradburyn syn­ty­mäs­tä tulee elo­kuus­sa 2020 kulu­neek­si sata vuot­ta. Hänen var­hais­teok­sen­sa Fahrenheit 451 syn­tyi aika­lais­to­dis­tuk­se­na 1950-luvun alun Yhdysvalloista. Samalla se enna­koi 2010 – 2020-luku­­jen maa­il­maa, jos­sa tek­no­lo­gia ja kau­pal­li­suus jyrää­vät kir­jal­li­suu­den klas­si­kot, ja jos­sa hyvää tar­koit­ta­vien ihmis­ten louk­kaan­tu­mi­set ja boi­kot­ti­kam­pan­jat ovat teh­neet palo­mie­his­tä kir­ja­ro­vioi­den sytyt­tä­jiä. …

Essee

Sosiaalisen sekoittumisen ylistys

Poliittisilla kan­na­no­toil­laan ris­ti­ve­toa herät­tä­nyt runoi­li­ja, esseis­ti ja suo­men­ta­ja Timo Hännikäinen sul­jet­tiin ulos vuo­den 2018 Helsingin kir­ja­mes­suil­ta. Kuitenkin juu­ri Helsinki ja kir­ja­mes­sut ovat olleet sosi­aa­li­sen sekoit­tu­mi­sen menes­tys­ta­ri­noi­ta, joi­den idea­na on ollut eri­lai­suu­den koh­taa­mi­nen. Ei muu­rien pys­tyt­tä­mi­nen. — Viime hel­mi­kuus­sa tein Kansan Uutisiin jutun Helsingin kau­pun­gin lähi­tu­le­vai­suu­den näky­mis­tä. Haastattelin kah­ta pit­kän lin­jan Helsinki-polii­­tik­­koa: kan­­san­e­dus­­ta­­ja-kau­­pun­­gin­­val­­tuu­­tet­­tu Paavo Arhinmäkeä ja …