Tietoa Verkko-Säröstä

Verkko-Särö on kir­jal­li­suus- ja kult­tuu­riyh­dis­tys Särön yllä­pi­tä­mä itse­näi­nen verk­ko­jul­kai­su, jos­sa ilmes­tyy sään­nöl­li­ses­ti ajan­koh­tai­sia, kär­ke­viä ja jär­ke­viä kolum­ne­ja, essei­tä ja kir­jal­li­suus­kri­tiik­ke­jä. Lisäksi luki­jat saa­vat naut­tia kir­jal­li­suus- ja kult­tuu­ri­leh­ti Särön aiem­mis­sa nume­rois­sa ilmes­ty­neis­tä vali­koi­duis­ta esseis­tä, artik­ke­leis­ta ja haas­tat­te­luis­ta.

Verkko-Särön tavoit­tee­na on paran­taa kor­kea­ta­soi­sen kult­tuu­ri­jour­na­lis­min ja kir­jal­li­suu­den näky­vyyt­tä Suomessa. Siten pal­ve­lem­me yhtä lail­la tai­teen teki­jöi­tä kuin kult­tuu­rin­näl­käis­tä ylei­söä – eli juu­ri sinua.

Milé Česko -väli­leh­del­lä ole­vat artik­ke­lit on jul­kais­tu Särön vuon­na 2018 ilmes­ty­nees­sä Rakas Tšekki-tee­ma­nu­me­ros­sa. Ne löy­ty­vät sivuil­ta myös suo­mek­si.

Julkaisuoikeudet

Verkko-Särössä jul­kais­tun teks­tin jul­kai­se­mi­ses­ta jos­sain muus­sa jul­kai­sus­sa tulee aina sopia erik­seen sekä pää­toi­mit­ta­jan että teks­tin kir­joit­ta­jan kans­sa. Kaikissa uudel­leen­jul­kai­suis­sa tulee olla jo ingres­sis­sä sel­keä mer­kin­tä sii­tä, että teks­ti on jul­kais­tu aiem­min Verkko-Särössä.