Tietoa Verkko-Säröstä

Verkko-Särö on kir­jal­li­suus- ja kult­tuu­ri­leh­ti Särön säh­köi­nen jul­kai­sua­lus­ta, jos­sa ilmes­tyy sään­nöl­li­ses­ti laa­duk­kai­ta, kär­ke­viä ja jär­ke­viä kolum­ne­ja, essei­tä ja kir­jal­li­suus­kri­tiik­ke­jä. Lisäksi luki­jat saa­vat naut­tia Särön aiem­mis­sa nume­rois­sa ilmes­ty­neis­tä vali­koi­duis­ta esseis­tä, artik­ke­leis­ta ja haas­tat­te­luis­ta.

Verkko-Särön tavoit­tee­na on paran­taa kor­kea­ta­soi­sen kult­tuu­ri­jour­na­lis­min ja kir­jal­li­suu­den näky­vyyt­tä Suomessa. Siten pal­ve­lem­me yhtä lail­la tai­teen teki­jöi­tä kuin kult­tuu­rin­näl­käis­tä ylei­söä – eli juu­ri sinua.

Milé Česko -väli­leh­del­lä ole­vat artik­ke­lit on jul­kais­tu Särön vuon­na 2018 ilmes­ty­nees­sä Rakas Tšekki-tee­ma­nu­me­ros­sa. Ne löy­ty­vät sivuil­ta myös suo­mek­si.

Paperilla Särö ilmes­tyy kol­me­na nume­ro­na vuo­des­sa (kevääl­lä 80-sivui­nen yksöis­nu­me­ro, syk­syl­lä 160-sivui­nen tupla­nu­me­ro). Saat tuh­din kult­tuu­ri­pa­ke­tin kotii­si tilaa­mal­la Särön tai osta­mal­la irto­nu­me­ron.

There is a crack in eve­ryt­hing, that’s how the light gets in. – Leonard Cohen