Kirjoittajalta Riikka Suominen

Kolumni

Vastuullinen kuluttaminen on humpuukia

Ympäristön ja ihmi­soi­keuk­sien kun­nioi­tus ei voi olla vain kulut­ta­jien val­veu­tu­nei­suu­den ja hyvän­tah­toi­suu­den varas­sa, kir­joit­taa ilmas­to­jour­na­lis­miin eri­kois­tu­nut toi­mit­ta­ja Riikka Suominen. Vastuullinen valin­ta eko­te­ko­na ei tar­koi­ta mitään, kos­ka se voi tar­koit­taa mitä vain. Vastuullisuudelle ei nimit­täin ole yri­tys­maa­il­mas­sa tai kau­pan hyl­lyl­lä vaih­toeh­toa. Yhdessäkään elä­ke­va­kuu­tuk­ses­sa tai suk­ka­housu­pa­ke­tis­sa ei ker­ro­ta, että tämä on se vas­tuu­ton valin­ta. Siinä tapauk­ses­sa vas­tuut­to­muus …