Särö ry

Kirjallisuus- ja kult­tuu­riyh­dis­tys Särö ry on jul­kais­sut kir­jal­li­suus­pai­not­teis­ta kult­tuu­ri­leh­ti Säröä vuo­des­ta 2006 alkaen sekä itse­näis­tä verk­ko­jul­kai­sua Verkko-Säröä vuo­des­ta 2017 alkaen. Yhdistys yllä­pi­tää lisäk­si kir­jai­li­ja- ja tai­tei­li­ja­re­si­dens­siä Frankfurt an der Oderissa, Saksassa, sekä jär­jes­tää kir­joit­ta­ja­kou­lu­tuk­sia ja kir­jal­li­suus­ta­pah­tu­mia.

Kolmena nume­ro­na vuo­des­sa ilmes­ty­vän Särön mis­sio­na on tar­jo­ta luki­joil­leen sisäl­löl­li­ses­ti ja visu­aa­li­ses­ti huo­lel­la teh­tyä, kult­tuu­rin mar­gi­naa­liin ja aja­tus­ten yti­meen pureu­tu­vaa jul­kai­sua kan­sain­vä­li­sel­lä pai­no­tuk­sel­la. Esseiden, kri­tiik­kien, tie­dear­tik­ke­lei­den ja tai­tei­li­ja­haas­tat­te­lu­jen ohes­sa Särö tar­jo­aa ensie­stra­din lupaa­vil­le runoi­li­ja-, pro­sais­ti- ja kuva­tai­tei­li­ja­ky­vyil­le. Särön kou­lu­tus ja leh­des­sä jul­kai­se­mi­nen on tar­jon­nut monel­le kir­joit­ta­jal­le väy­län kir­jai­li­jan ammat­tiin.

Vuonna 2013 ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö myön­si Särölle kult­tuu­ri­leh­tien laa­tu­pal­kin­non. Yhdistyksen pää­osin vapaa­eh­tois­voi­min yllä­pi­det­tä­vää toi­min­taa ovat tuke­neet mui­den muas­sa Taiteen edis­tä­mis­kes­kus, Wihurin rahas­to, Koneen Säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto. Lehden toi­mi­tuk­set sijait­se­vat Helsingissä, Porvoossa ja Saksan Görlitzissä.

Särön verk­ko­si­vuil­le pää­set täs­tä.

Särön irto­nu­me­roi­ta voi ostaa Särön verk­ko­kau­pas­ta. Yksöisnumero (80 sivua) mak­saa 5 – 7 euroa, tupla­nu­me­ro (160 sivua) 10 – 13 euroa. Kaikkiin tilauk­siin tulee 5 euron kiin­teä pos­ti­mak­su. Yli 50 euron arvoi­set tilauk­set toi­mi­tam­me pos­ti­mak­sut­ta.

Lehden kes­to­ti­lauk­sen voit teh­dä tääl­lä (22 euroa).