Kategoria: Suomennos

Essee, Suomennos

Saksan epätieteellinen koronastrategia

Hallituksen koro­na­po­liit­ti­seen lin­jaan kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­via tut­ki­joi­ta on Saksassa irti­sa­not­tu, lei­mat­tu ja vai­en­net­tu. Kärkipoliitikot väit­tä­vät tiu­kan koro­na­ku­rin perus­tu­van ”oike­aan tie­tee­seen”, jät­täen huo­miot­ta epi­de­mio­lo­gi­seen näyt­töön perus­tu­vat tut­ki­muk­set eri inter­ven­tioi­den tehos­ta. Tilanne on absur­diu­des­saan uhka demo­kra­tial­le, esit­tää talous­p­sy­ko­lo­gian pro­fes­so­ri Oliver Hirsch hel­mi­kuus­sa 2022 Särölle kir­joit­ta­mas­saan essees­sä, jos­sa avaa myös oman kriit­ti­syy­ten­sä taus­to­ja. (Suomennos: Anne Kilpi) Menin tam­mi­kuun 7. päi­vän aamu­na 2022 …

Essee, Suomennos

Kysymyksiä Vladimir Putinista

Puolalainen kir­jai­li­ja Radosław Wiśniewski esit­tää olen­nai­sia kysy­myk­siä Venäjän pre­si­den­tis­tä essees­sään, joka on kir­joi­tet­tu Krimin mie­hi­tyk­sen jäl­keen ja jul­kais­tu ensi ker­ran Wiśniewskin essee­teok­ses­sa vuon­na 2018. Esseen on puo­las­ta suo­men­ta­nut Tapani Kärk­käi­nen. Kirjoittajan ja suo­men­ta­jan pyyn­nös­tä Särö lah­joit­taa teki­jä­noi­keus­kor­vauk­sen ja kään­nös­palk­kion Ukrainalaisten yhdis­tys Suomessa ry:lle. Olisiko Vladimir Putin otta­nut mie­luum­min vas­taan Nobelin rau­han­pal­kin­non vai­ko Kungfutsen pal­kin­non rau­han edis­tä­mi­ses­tä Suuren Kiinan filo­so­fian hen­ges­sä? Ja kun hän …

Kirjallisuusluento, Suomennos

Espanjan taiteen duende – osa II

Tämä on toi­nen osa Federico García Lorcan Madridin yli­opis­tos­sa vuon­na 1933 pitä­mäs­tä kir­jal­li­suus­luen­nos­ta, jon­ka aihee­na on tai­teen duen­de. Luennon ensim­mäi­sen osan löy­dät tääl­tä. Suomentaja Anne Douganin mukaan duen­den käsi­te oli erot­ta­ma­ton osa Lorcan luo­mis­pro­ses­sia. “Lorcan duen­des­sa on kyse jon­kin­lai­ses­ta  minuu­den syvyyk­sis­tä pulp­pua­vas­ta demo­ni­ses­ta ins­pi­raa­tios­ta, joka saa tai­tei­li­jan val­taan­sa aina ainut­ker­tai­sel­la taval­la, sil­lä se ei kos­kaan …

Kirjallisuusluento, Suomennos

Espanjan taiteen duende – osa I

Vuonna 1933 espan­ja­lai­nen runoi­li­ja ja näy­tel­mä­kir­jai­li­ja Federico García Lorca piti Madridin yli­opis­tos­sa kir­jal­li­suus­luen­non duen­des­ta. Suomentaja Anne Douganin mukaan duen­den käsi­te oli erot­ta­ma­ton osa Lorcan luo­mis­pro­ses­sia. “Lorcan duen­des­sa on kyse jon­kin­lai­ses­ta  minuu­den syvyyk­sis­tä pulp­pua­vas­ta demo­ni­ses­ta ins­pi­raa­tios­ta, joka saa tai­tei­li­jan val­taan­sa aina ainut­ker­tai­sel­la taval­la, sil­lä se ei kos­kaan tois­ta itse­ään”, Dougan kir­joit­taa suo­men­nok­sen jäl­ki­sa­nois­sa. Harvinaislaatuinen luen­to jul­kais­tiin …