Kirjoittajalta Eva Klíčová

Arkisto, Essee

Erään kirjallisuuden tarina

Millaista on tšek­ki­läi­nen kir­jal­li­suus? Kirjallisuuskriitikko Eva Klíčová esit­te­lee koti­maan­sa kir­jal­lis­ten vir­taus­ten suun­nat 1800-luvul­­ta nyky­päi­vään. Essee on jul­kais­tu ensi ker­ran Särön suu­res­sa Tšekki-tee­­ma­­nu­­me­­ros­­sa Milé Česko / Rakas Tšekki (35−36). Esseen on suo­men­ta­nut Sampo Saari. * Tšekkiläisen kir­jal­li­suu­den tari­na on tari­na tšek­ki­läi­ses­tä yhteis­kun­nas­ta. Samalla se on hyvin kes­kieu­roop­pa­lai­nen tari­na. 1800-luvul­­la tše­kit perus­ti­vat kan­sal­li­sen herää­mi­sen­sä tše­kin kie­leen ja …

Milé Česko

Příběh jedné literatury

Literární kri­tič­ka Eva Klíčová poj­me­novává zásadní promě­ny české lite­ra­tu­ry od 19. sto­letí do součas­nos­ti. * Příběh české lite­ra­tu­ry je příbě­hem české spo­leč­nos­ti. Tento příběh je záro­veň vel­mi stře­doev­ropský. Češi jako jeden z mno­ha národů jazy­kově domi­nantně německé Habsburské monarc­hie a pozdě­ji Rakouska-Uherska pos­ta­vi­li v 19. sto­letí své národní sebeuvě­domění na českém jazyce a lite­ra­tuře. Stejně jako vyná­lezci roman­tis­mu, Němci, naš­li …