Kommentti

Kulttuurilehtien ostotuki kirjastoille lakkautetaan

Kirjas­tot ovat monel­le kan­sa­lai­sel­le ensim­mäi­nen, hel­poin ja ken­ties ainoa­kin kos­ke­tus kult­tuu­ri­leh­tien sisäl­töön. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on tähän men­nes­sä tuke­nut kir­jas­to­jen kult­tuu­ri­leh­ti­ti­lauk­sia vuo­sit­tain noin 200 000 eurol­la.

Kulttuurilehtiä edus­ta­van Kultti ry:n 13.12.2017 jul­kai­se­man tie­dot­teen mukaan vuon­na 2018 osto­tu­ki tip­puu kult­tuu­ri­mi­nis­te­rin tuo­reel­la pää­tök­sel­lä nol­laan euroon.

Asiasta ei ole tie­do­tet­tu kult­tuu­ri­leh­tiä etu­kä­teen. Kirjastojen osto­tuen pois­to hei­jas­tuu suo­raan pien­ten leh­tien levi­tet­tä­vyy­teen ja näky­vyy­teen”, sanoo Kultti ry:n puheen­joh­ta­ja Juha Säijälä.

Herää kysy­mys, onko pää­tök­sen taka­na poliit­ti­nen lin­jaus, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on pien­ten, hal­li­tus­puo­lueil­le epä­mie­luis­ta­kin sano­maa levit­tä­vien leh­tien toi­min­nan han­ka­loit­ta­mi­nen”, Säijälä kom­men­toi.

Päätöksen seu­rauk­se­na heik­ke­nee kult­tuu­ri­jul­kai­su­jen näky­vyy­den lisäk­si myös leh­tien talous. Ilmoitusmyyntitulojen vähe­ne­mi­sen myö­tä monen kult­tuu­ri­leh­den toi­min­tae­del­ly­tyk­set ovat muu­ten­kin vaa­ka­lau­dal­la.

Kulttuurijournalismin ylei­sen viih­teel­lis­ty­mi­sen ja pin­nal­lis­tu­mi­sen myö­tä laa­duk­kai­den leh­tien näky­vyy­den paran­ta­mi­sen pitäi­si olla sivis­tys­val­tion tavoi­te. Tuen lak­kau­tus­pää­tök­sen myö­tä näyt­tää sil­tä, että kult­tuu­ri­leh­tien sisäl­tö koe­taan poliit­ti­ses­sa hal­lin­nos­sa uhka­na.