Milé Česko

Tematické čís­lo Milé Česko / Rakas Tšekki o roz­sa­hu 160 stran, které vychází v pro­sinci 2018, je nejobsáh­lejší perio­dic­kou publi­kací o českém umění a kul­tuře, která kdy ve Finsku vyš­la.

Kritička Eva Klíčová předs­ta­vu­je domácí literární prou­dy od 19.století do součas­nos­ti. Folklorista a etno­log Petr Janeček se v dia­lo­gu s finským vědcem a fins­kou spi­so­va­tel­kou zamýš­lejí, jak se píše kla­sické dílo. Obálku vyt­voři­la stu­dent­ka ilustrace Barbora Satranská. V českém překla­du se prezen­tu­je také finská poezie.

Obsah tema­tické­ho čís­la Milé Česko bude zveřejněn v roce 2019 v češ­tině na webové stránce verkkosaro.sarolehti.net/milecesko.

Bližší infor­mace:

Šéfredaktor Mark Mallon
mark.mallon@gmail.com, +358 41 535 6065
(anglic­ky, němec­ky a fins­ky)

Pomocná šéfre­dak­tor­ka Alžběta Štollová
alzbeta.stollova@centrum.cz,  +420 776 876 909
(čes­ky)