Mielenhallinnan, mielenmurhan ja aivopesun psykologia

Miltä näyt­tää ja tun­tuu tota­li­ta­ris­mi? Millaisia piir­tei­tä voi­daan pitää sen ensim­mäi­si­nä varoi­tus­merk­kei­nä?  Psykoanalyytikko Joost Meerloon mukaan myös demo­kraat­ti­sis­sa, vapais­sa yhteis­kun­nis­sa on mah­dol­lis­ta ajau­tua huo­maa­mat­ta tota­li­ta­ris­ti­seen ajat­te­luun. Talouspsykologian pro­fes­so­ri Oliver Hirsch esit­te­lee Meerloon aja­tuk­sia essees­sään, joka on jul­kais­tu ensi ker­ran sak­sa­lai­ses­sa Club der kla­ren Worte -verk­ko­jul­kai­sus­sa 4.1.2021. Suomennos: Anne Kilpi. Joost Meerloo (1903−1976), alan­ko­maa­lai­nen lää­kä­ri ja psy­koa­na­lyy­tik­ko, … Jatka artik­ke­lin Mielenhallinnan, mie­len­mur­han ja aivo­pe­sun psy­ko­lo­gia luke­mis­ta