Osta Särö

Kaipaatko elä­mää­si Säröä? Vai haluat­ko antaa lähei­sel­le­si fik­sun lah­jan?

Voit ostaa kir­jal­li­suus- ja kult­tuu­ri­leh­ti Särön irto­nu­me­roi­ta Särön verk­ko­si­vuil­ta. Kunkin nume­ron esit­te­ly­si­vul­la on leh­den sisäl­lys ja pää­kir­joi­tus, jot­ta tie­dät, mitä saat. Tavallinen nume­ro (80 sivua) mak­saa 7 euroa, tupla­nu­me­ro (160 sivua) 14 euroa.

Lehden tilaa­mi­nen onnis­tuu tääl­lä.